Regulamin

1. Dane sprzedawcy

Administratorem danych i właścicielem platformy szkoleniowej jest Magdalena Wawrzyniak. Przez platformę szkoleniową należy rozumieć stronę internetową www.lakierowniczka.pl, na której dostępne są szkolenia online. Adres e-mail podany do kontaktu: blog@lakierowniczka.pl.

2, Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania strony potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies oraz konto e-mail.

3. Złożenie zamówienia

Widoczne ceny, są cenami całkowitymi za produkt. W celu zakupu szkolenia, należy dodać produkt do koszyka, podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Dostępna jest jedna metoda płatności – tradycyjny przelew bankowy. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacją regulaminu i zawarciem umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Twoje zamówienie zostanie zweryfikowane, zatwierdzone, a następnie otrzymujesz dostęp do zakupionego szkolenia. Zamówione szkolenie będzie dostępne na platformie szkoleniowej www.lakierowniczka.pl.

4. Odstąpienie od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy należy skontaktować się ze sprzedawcą, dane kontaktowe znajdują się w 1 punkcie regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
  • Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.

5. Reklamacje

Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta. Składanie reklamacji odbywa się elektronicznie na adres wskazany w punkcie 1 regulaminu. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych, Kupujący może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym uzgodnionym przez Kupującego i Sprzedawcę terminie, Kupujący może odstąpić od umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z platformy szkoleniowej jest Magdalena Wawrzyniak. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w polityce prywatności. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do skorzystanie szkoleń dostępnych na platformie szkoleniowej. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami przy wykorzystaniu danych z punktu 1 Regulaminu. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dodatkowe informacje

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem platformy szkoleniowej, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.