Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: blog@lakierowniczka.pl. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni (bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które jesteś zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • rozpoczęliśmy świadczenie za Twoją wyraźną i uprzednią zgodą,
  • zostałeś przez nas poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracisz prawo do odstąpienia od umowy i przyjąłeś to do wiadomości,
  • przekazaliśmy Ci zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

Reklamacje

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację – najlepiej na adres e-mail: blog@lakierowniczka.pl. Jeśli treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.